ประกาศสภา อบต.แชะ เรื่อง นัดประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

24 พ.ค. 66