ประกาศสภา อบต.แชะ เรื่อง นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

14 ก.พ. 66