ประกาศสภา อบต.แชะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญของ อบต.แชะ ประจำปี 2566

13 ก.พ. 66