ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านแชะเชื่อมหมู่ที่ 11 บ้านดะแลง ตําบลทุ่งอรุณ รหัสสายทาง นม.๓๔๓๒ สายทาง บ้านแชะ-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านแชะ ตําบลแชะ

21 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :