ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ตรอ.ถึงคอสะพาน บ้านแชะ หมู่ 3

09 พ.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ตรอ.ถึงคอสะพาน บ้านแชะ หมู่ 3 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 487,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน