ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหน้าวัดหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ 2

29 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกหน้าวัดหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ 2 งบประมาณ 400,000 บาท ราคากลาง 391,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน