ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียนพนาหนองหิน-บ้านขาคีม หมู่ 7

29 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นข้างโรงเรียนพนาหนองหิน-บ้านขาคีม หมู่ 7 งบประมาณ 250,000 บาท ราคากลาง 244,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน