ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะต่อจากเดิม บ้านแชะ หมู่ 4

10 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านผู้ใหญ่ไพเราะต่อจากเดิม บ้านแชะ หมู่ 4  งบประมาณ 298,000 บาท  ราคากลาง 291,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :