ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โค้งร้านค้าหน้าบ้านกำนันเกล้า บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

08 พ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โค้งร้านค้าหน้าบ้านกำนันเกล้า บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 447,000 บาท ราคากลาง 437,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :