ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากโรงเชือด บ้านแชะ หมู่ที่ 4

07 ก.พ. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากโรงเชือดถึงเหมืองชลประทาน  บ้านแชะ หมู่ที่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 99,700 บาท  (ราคากลาง  84,800  บาท) จึงประกาศราคากลางให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :