ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.มานะ ซุ้มประตูทางเข้าบ้านขาคีม เชื่อมบ้านดะแลง บ้านขาคีม หหมู่ 6

26 เม.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน อบต.มานะ ซุ้มประตูทางเข้าบ้านขาคีม เชื่อมบ้านดะแลง บ้านขาคีม หหมู่ 6 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 148,000 บาท ราคากลาง 142,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกันประกาศราคากลาง ปร.4-5