ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านจากบ้านนางผ่อง-บ้าน อสม.ม่วย บ้านขาคีม หมู่ 6

26 เม.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นกลางบ้านจากบ้านนางผ่อง-บ้าน อสม.ม่วย บ้านขาคีม หมู่ 6 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 294,000 บาท ราคากลาง 294,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศราคากลางปร.4-5