ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงหน้าประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  ได้ดำเนินการประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายทองถึงหน้าประตูโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศลงวันที่  23  ธันวาคม 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  โชคดีครบุรีก่อสร้าง  เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :