ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นเหมืองบ้านนางดวงเดือน-นายนิคม โสมกระโทก บ้านดอนกรูด หมู่ 1

11 ธ.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นเหมืองบ้านนางดวงเดือน-นายนิคม โสมกระโทก บ้านดอนกรูด หมู่ 1 งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 477,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน