ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ไร่นางเพชร ภูกระโทก เชื่อมหนองมะค่า บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

15 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ไร่นางเพชร ภูกระโทก เชื่อมหนองมะค่า บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 งบประมาณ 500,000 บาท ราคากลาง 475,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน