ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระบิณฑบาตรต่อจากเดิม บ้านหนองรัง หมู่ 2

14 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระบิณฑบาตรต่อจากเดิม บ้านหนองรัง หมู่ 2 งบประมาณ 298,000 บาท ราคากลาง 295,700 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน