ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทำนบคลองซับไทร บ้านดอนกรูด หมู่ 1

01 ก.ย. 63
 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมทำนบคลองซับไทร บ้านดอนกรูด หมู่  1  งบประมาณ  50,000 บาท ราคากลาง 49,400 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน