ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจัดซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูปชนิดถุง พร้อมน้ำยางแทคโค้ท CRS-2h

01 ก.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดซื้อแอสฟัลท์สำเร็จรูปชนิดถุง พร้อมน้ำยางแทคโค้ท CRS-2h ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.แอสฟัลท์สำเร็จรูปชนิดถุง ขนาดบรรจุ 20 กก./ถุง    จำนวน  1,100 ถุง

2. น้ำยางแทคโค้ท CRS-2h  ขนาดบรรจุ 200 ลิตร     จำนวน  3  ถัง

ราคากลาง  155,900  บาท

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน