ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

07 เม.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธรเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างห้องน้ำและปรับปรุงห้องทำงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 88,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน