ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

01 เม.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 2,000,000 บาท ราคากลาง 1,979,000 บาท จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน