ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงห้อง อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4

20 มี.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงห้อง อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ บ้านแชะ หมู่ 4  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 55,500 บาท  ราคากลาง 54,300 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน