ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันอ่างพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

05 ก.พ. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สันอ่างพนาหนองหิน บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 498,000 บาท ราคากลาง 468,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน