ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นศูนย์เรียนรู้อ่างหัวลาด บ้านโนนทอง หมู่ 11

04 ก.พ. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นศูนย์เรียนรู้อ่างหัวลาด บ้านโนนทอง หมู่ 11 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 154,000 บาท ราคากลาง 151,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน