ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาตากรด บานสันเทียะ บ้านแชะ หมู่ 4

04 ก.พ. 63

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนาตากรด บานสันเทียะ บ้านแชะ หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 201,800 บาท ราคากลาง 197,000 บาท จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยกัน