ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก วัดสระโบสถ์ บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10

06 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก วัดสระโบสถ์ บ้านดอนสง่างาม หมู่ 10 งบประมาณ154,000  บาท  ราคากลาง  154,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน