ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเลื่อน กูบกระโทก บ้านพนาหนองกิน หมู่ 7

08 ม.ค. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเลื่อน กูบกระโทก บ้านพนาหนองกิน หมู่ 7 งบประมาณ 397,000 บาท ราคากลาง 397,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน