ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะวันออกหมู่บ้านต่อจากไร่นางกวัก สร้อยจังหรีด บ้านขาคีม หมู่ 6

06 ม.ค. 63

ด้วยองคฺ์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จำดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะวันออกหมู่บ้านต่อจากไร่นางกวัก สร้อยจังหรีด บ้านขาคีม หมู่ 6 งบประมาณ 497,000 บาท ราคากลาง 497,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด ตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน