ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นป่าช้าถึงปากทางพนาหนองหิน บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

13 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นป่าช้าถึงปากทางพนาหนองหิน บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 งบประมาณ 232,000 บาท ราคากลาง 232,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนดจึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน