ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสวัสดิ์ บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

04 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายสวัสดิ์ บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 98,000 บาท ราคากลาง 97,000 บาท  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน