ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส  บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

04 ธ.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป้าน้อย-บ้านนางทองใส  บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 งบประมาณ 125,000 บาท ราคากลาง 122,000 บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน