ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

06 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉาพะเจาะจงโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านหนองมะค่า  หมู่  9  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 200,000  บาท ราคากลาง 200,000 บาท จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน