ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

06 พ.ย. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านพนาหนองหิน หมู่ 7  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 100,000  บาท ราคากลาง 99,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน