ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าบ้าน อ.บุญส่ง บ้านแชะ หมู่ 4

23 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนหน้าบ้าน อ.บุญส่ง บ้านแชะ หมู่ 4 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด งบประมาณ 31,500 บาท ราคากลาง 31,500 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน