ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมะค่า หมู่ 9

19 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองมะค่า หมู่ 9 งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท ราคากลาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน