ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7

12 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน หมู่ 7  งบประมาณ100,000 บาท ราคากลาง 100,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน