ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หน้าศาลาประชาคม บ้านถนนกลาง หมู่ 8

05 ก.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หน้าศาลาประชาคม บ้านถนนกลาง หมู่ 8 รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 88,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน