ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หน้าศาลาประชาคม บ้านถนนกลาง หมู่ 8

26 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หน้าศาลาประชาคม บ้านถนนกลาง หมู่ 8 งบประมาณ 100,000 บาท ราคากลาง 61,000 บาท จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน