ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหมอเทียบ บ้านถนนกลาง หมู่ 8

09 ก.ค. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านหมอเทียบ บ้านถนนกลาง หมู่ 8  งบประมาณ  200,000 บาท  ราคากลาง  200,000  บาท  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน