ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

07 มิ.ย. 62

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการปรับปรุงสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้  จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน