ประกาศประชาสัมพันธ์กลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงแยกทางเข้าบ้านหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ 2

23 มิ.ย. 63

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตรงแยกทางเข้าบ้านหนองรัง บ้านหนองรัง หมู่ 2 งบประมาณ 322,000 บาท ราคากลาง 305,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :