ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านแชะเชื่อมหมู่ที่ ๑๑ บ้านดะแลง ตําบลทุ่งอรุณ รหัสสายทาง นม.๓๔๓๒ สายทาง บ้านแชะ-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ ๓ บ้านแชะ ตําบลแชะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 พ.ค. 67