จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ  โดยดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬา  ขนาดกว้าง 25.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร สูง 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแชะกำหนด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ราคาของงานจ้างในประกาศเป็นเงินทั้งสิ้น  90,000  บาท  (เก้าหมื่นบาทถ้วน) จึงประกาศให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน