คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

30 ธ.ค. 63

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม