คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

30 ธ.ค. 63

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม