คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกองช่าง

30 ธ.ค. 63

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการผู้อำนวยการกองช่าง