คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

30 ธ.ค. 63

คำสั่ง มอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.