ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแชะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

16 ม.ค. 66