กิจกรรม 5 ส.

16 ส.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ได้จัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น
ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565