กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

31 พ.ค. 65

กิจกรรมรณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองมะค่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพนาหนองหิน