กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

06 ธ.ค. 66

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ

ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

และกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการปลูกจิตสำนึก คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

นวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ